Osa 11

Koosteet

Ohjelmointiin liittyy usein erilaisten sekvenssien (eli sarjojen) käsittely. Aikaisemmissa osissa on käytetty runsaasti aikaa merkkijonojen, listojen ja sanakirjojen käsittelyyn eri tavoilla.

Oletetaan tilanne, jossa meillä on lista kokonaislukuja. Tämän listan perusteella meidän pitäisi luoda vastaava merkkijonolista.

Perinteinen tapa toteuttaa operaatio näyttäisi esimerkiksi tältä:

luvut = [1, 2, 3, 6, 5, 4, 7]

merkkijonot = []
for luku in luvut:
  merkkijonot.append(str(luku))

Listakooste

Python tarjoaa kuitenin "pythonmaisemman" tavan uuden listan muodostamiseksi vanhan perusteella. Menetelmää voidaan kutsua "listakoosteeksi", mutta huomattavasti yleisempää on käyttää englanninkielistä nimeä list comprehension.

Menetelmässä ideana on kuvata yhden rivin lausekkeella, mikä operaatio listan kaikille alkioille tehdään, ennen kuin ne tallennetaan uuteen listaan.

Esimerkiksi yllä esitetty ohjelma, joka luo merkkijonolistan kokonaislukulistan perusteella, näyttäisi listakoostetta hyödyntäen tältä:

luvut = [1, 2, 3, 6, 5, 4, 7]
merkkijonot = [str(luku) for luku in luvut]

Koosteessa näyttää siis olevan jotakuinkin samat elementit kuin perinteisessäkin toteutuksessa, mutta syntaksi on uudenlainen. Yleisemmin listakoosteen syntaksi voitaisiin esittää esimerkiksi näin:

[<lauseke> for <alkio> in <sarja>]

Koosteen ympärillä olevat hakasulkeet kertovat, että lopputuloksena on uusi lista. Koosteessa poimitaan yksi kerrallaan alkio alkuperäisestä sarjasta (esimerkkimme tapauksessa listasta) ja tallennetaan siihen liittyvän lausekkeen arvo uuteen listaan. Lopputuloksena on lista, jossa on yhtä paljon alkioita kuin alkuperäisessä listassa ja kaikki alkiot on käsitelty samalla tavalla.

11 1 2

Toisessa esimerkissä jokainen alkuperäisen listan alkio kerrotaan kymmenellä ja tallennetaan uuteen listaan:

luvut = list(range(1,10))
print(luvut)

luvut_kerrottuna = [luku * 10 for luku in luvut]
print(luvut_kerrottuna)
Esimerkkitulostus

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90]

Lauseke voi olla mikä tahansa Pythonin lauseke. Esimerkiksi koosteessa voidaan kutsua itse määriteltyä funktiota:

def kertoma(n: int):
  """ Funktio laskee positiivisen luvun n kertoman n! """
  k = 1
  while n >= 2:
    k *= n
    n -= 1
  return k

if __name__ == "__main__":
  lista = [5, 2, 4, 3, 0]
  kertomat = [kertoma(luku) for luku in lista]
  print(kertomat)
Esimerkkitulostus

[120, 2, 24, 6, 1]

Sama ohjelma esitettynä perinteisellä silmukalla näyttäisi tältä:


def kertoma(n: int):
  """ Funktio laskee positiivisen luvun n kertoman n! """
  k = 1
  while n >= 2:
    k *= n
    n -= 1
  return k

if __name__ == "__main__":
  lista = [5, 2, 4, 3, 0]
  kertomat = []
  for luku in lista:
    kertomat.append(kertoma(luku))
  print(kertomat)

Koosteen avulla on siis mahdollista ilmaista sama toiminnallisuus tiiviimmin ja silti yhä helposti luettavassa muodossa.

Palauttamalla funktiosta suoraan kooste saadaan aikaiseksi hyvin tiivistä koodia:

def kertomat(luvut: list):
  return [kertoma(luku) for luku in luvut]
Loading
Loading
Loading
Loading

Alkioiden suodatus

Edellisissä esimerkeissä uusi lista muodostettiin kaikista alkuperäisen listan alkioista. Joskus on kuitenkin näppärää, jos voitaisiin valita alkuperäiseltä listalta vain tietyt alkiot. Koosteessa tämä onnistuu yhdistämällä siihen ehto-osa. Yleinen syntaksi on seuraava:

[<lauseke> for <alkio> in <sarja> if <ehtolauseke>]

Erotuksena aiempaan koosteen loppuun kirjoitetaan siis ehtolause. Ainoastaan ne alkiot poimitaan mukaan tuloslistaan, joiden kohdalla ehtolauseke on tosi.

Esimerkissä poimitaan kaikki parilliset alkiot uuteen listaan. Huomaa, että lausekkeena on esimerkissä ainoastaan listan alkio eli poimittavia alkioita ei käsitellä minkään operaation avulla ennen sijoittamista uuteen listaan:

lista = [1, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 5, 7, 10, 12, 3]

parilliset = [alkio for alkio in lista if alkio % 2 == 0]
print(parilliset)
Esimerkkitulostus

[2, 4, 6, 4, 10, 12]

Jos lausekkeeksi on määritelty jotain muuta kuin pelkkä alkio, mukaan otetuille alkioille toteutetaan tämä operaatio kuten ennenkin. Muokataan edellistä esimerkkiä niin, että uudessa listassa on kaikki alkuperäisen listan parilliset alkiot kerrottuna kymmenellä:

lista = [1, 1, 2, 3, 4, 6, 4, 5, 7, 10, 12, 3]

parilliset = [alkio * 10 for alkio in lista if alkio % 2 == 0]
print(parilliset)
Esimerkkitulostus

[20, 40, 60, 40, 100, 120]

Seuraavassa esimerkissä lasketaan ainoastaan positiivisten alkioiden kertoma:

def kertoma(n: int):
  """ Funktio laskee positiivisen luvun n kertoman n! """
  k = 1
  while n >= 2:
    k *= n
    n -= 1
  return k

if __name__ == "__main__":
  lista = [-2, 3, -1, 4, -10, 5, 1]
  kertomat = [kertoma(luku) for luku in lista if luku > 0]
  print(kertomat)
Esimerkkitulostus

[6, 24, 120, 1]

Tarkastellaan vielä edellisestä jatkettua esimerkkiä, jossa kertoma lasketaan vain parillisista positiivista luvuista. Lisäksi listaan tallennetaan tuplessa sekä alkuperäinen alkio että kertoma:


def kertoma(n: int):
  """ Funktio laskee positiivisen luvun n kertoman n! """
  k = 1
  while n >= 2:
    k *= n
    n -= 1
  return k

if __name__ == "__main__":
  lista = [-2, 3, 2, 1, 4, -10, 5, 1, 6]
  kertomat = [(luku, kertoma(luku)) for luku in lista if luku > 0 and luku % 2 == 0]
  print(kertomat)
Esimerkkitulostus

[(2, 2), (4, 24), (6, 720)]

Esimerkissä lauseke on siis (luku, kertoma(luku)), joka muodostaa tuplen, jossa ensimmäinen alkio on alkio alkuperäisestä listasta ja toinen alkio kertoma-funktion palauttama arvo. Ehtolauseke on luku > 0 and luku % 2 == 0, jossa valikoidaan mukaan vain alkiot, jotka ovat sekä positiivisia että jaollisia kahdella.

Loading
Loading

Vaihtoehtoinen haara suodatuksessa

Koosteessa voi käyttää ehtolauseen ohella myös vaihtoehtoista haaraa. Tämä onnistuu käyttämällä jo aiemmin mainittua ehtolauseketta:

<lauseke 1> if <ehto> else <lauseke 2>

...joka saa arvokseen joko lausekkeen 1 tai 2 arvon riippuen siitä, onko ehto tosi vai epätosi.

Niinpä esim. ohjelma, joka tulostaa kahdesta luvusta suuremman yhdellä print-lauseella voisi näyttää tältä:

luku1 = int(input("Anna luku 1:"))
luku2 = int(input("Anna luku 2:"))
print (luku1 if luku1 > luku2 else luku2)

Kun yhdistetään syntaksi listakoosteeseen, saadaan seuraavankaltainen rakenne:

[<lauseke 1> if <ehto> else <lauseke 2> for <alkio> in <sarja>]

Lopputuloksena syntyvässä listassa on yksi alkio jokaista alkuperäisen sarjan alkiota kohti. Jokaiselle alkiolle suoritetaan joko lauseke 1 tai lauseke 2 riippuen siitä onko ehtolauseke tosi vai ei.

Seuraava esimerkki muodostaa uuden listan, jossa alkuperäisen listan negatiiviset alkiot on käännetty vastaluvuikseen - positiiviset alkiot kelpuutetaan sellaisenaan. Käytännössä koostelause siis muodostaa listan alkuperäisen listan itseisarvoista.


luvut = [1, -3, 45, -110, 2, 9, -11]
itseisarvot = [luku if luku >= 0 else -luku for luku in luvut]
print(itseisarvot)
Esimerkkitulostus

[1, 3, 45, 110, 2, 9, 11]

Suoritettava lauseke on siis luku (eli alkio sellaisenaan), jos ehto luku >= 0 on tosi, muuten suoritetaan lauseke -luku.

Seuraavassa esimerkissä funktio merkkijonojen_pituudet saa parametrikseen sekalaisia alkioita sisältävän listan. Funktio laskee merkkijonoista tuloslistaan pituuden, muun tyyppisten alkioiden kohdalle asetetaan -1.


def merkkijonojen_pituudet(lista: list):
  """ Funktio palauttaa uudessa listassa merkkijonojen pituudet """
  return [len(alkio) if type(alkio) == str else -1 for alkio in lista]

if __name__ == "__main__":
  testilista = ["moi", 3, True, "kaikki", -123.344, "heipparallaa", 2, False]
  pituudet = merkkijonojen_pituudet(testilista)
  print(pituudet)
Esimerkkitulostus

[3, -1, -1, 6, -1, 12, -1, -1]

Loading
Seuraava osa: