Osa 10

Laajemman sovelluksen kehittäminen

Ohjelmoinnin perusteiden ja jatkokurssin aikana on esitelty suuri määrä Pythonin tarjoamia ominaisuuksia.

Ohjelmoinnin perusteissa tutustuttiin kielen kontrollirakenteisiin (while ja for), funktioihin sekä perustietorakenteisiin eli listaan ja sanakirjaan. Näytti jo hetken siltä että muuta ei tarvitakaan. Periaatteessa näin onkin: ohjelmoinnin perusteiden kalustolla pystyy ilmaisemaan kaiken mikä Pythonilla on ylipäätään ilmaistavissa.

Jatkokurssin alussa, eli kurssin osassa 8 pakkaa ruvettiin kuitenkin hämmentämään tuomalla mukaan luokat ja oliot. Milloin ja ylipäätään miksi olioita tulisi käyttää jos kurssin osien 1-7 kalusto on jo ilmaisuvoimaltaan riittävä?

Monimutkaisuuden hallintaa

Monissa tilanteissa voi ja varmasti kannattaakin olla käyttämättä oliota. Esimerkiksi jos koodataan pieni "kertakäyttöinen" apuohjelma, ei ehkä ole mitään tarvetta olioille. Tilanne alkaa muuttua, kun siirrytään hieman suuremman kokoluokan ohjelmiin.

Kun ohjelma laajenee, alkaa sen sisältämien yksityiskohtien määrä nousta hallitsemattomaksi, ellei ohjelmaa jäsennellä jollain järkevällä tavalla. Itse asiassa jo ohjelmoinnin perusteiden tehtävissä oli havaittavissa varsin monimutkaisia ratkaisuja, joiden ymmärtämisessä jopa alan ammattilaisilla on vaikeuksia.

Käsite Separation of concerns on ollut jo vuosikymmeniä eräs ohjelmoinnin ja koko tietojenkäsittelyn keskeisiä teemoja. Wikipedian mukaan käsitteellä tarkoitetaan seuraavaa

Separation of concerns is a design principle for separating a computer program into distinct sections such that each section addresses a separate concern. A concern is a set of information that affects the code of a computer program

Kyse on ohjelman suunnittelua ohjaavasta periaatteesta, jonka mukaan ohjelmakoodi jäsennellään pienempiin osiin, joista kukin huolehtii vain omasta "tontistaan". Kuhunkin osaan tehdyt muutokset vaikuttavat - periaatteen mukaisesti - vain rajattuun alueeseen ohjelmassa, joten ohjelmien väistämätöntä monimutkaisuutta on helpompi hallita.

Funktiot ovat yksi mekanismi tämän tavoitteen saavuttamiseen. Sen sijaan että ohjelma kirjoitetaan yhtenä isona kokonaisuutena, koostetaan se pienistä funktioista, joista kukin ratkaisee pienen osan ongelmasta.

Olio-ohjelmointi tarjoaa funktioita jossain määrin ilmaisuvoimaisemman ja joidenkin mielestä "paremman" tavan saavuttaa sama tavoite. Kuten olemme nähneet, olioiden avulla on mahdollista koota samaan asiaan liittyvä data ja sitä käsittelevä koodi, eli olion metodit, samaan paikkaan. Oliot tarjoavat myös mekanismin käsittelemänsä datan kapselointiin, joka taas tavallaan on keino piilottaa "turhia" yksityiskohtia olion ulkopuoliselta osalta ohjelmaa.

Esimerkki: puhelinluettelo

Miten ohjelma sitten tulisi jakaa luokkiin ja olioihin? Kysymys ei ole helppo, ja asiaa on helpompi pohdiskella konkreettisen esimerkin kautta. Toteutetaan esimerkkinä olio-ohjelmointia hyödyntäen hieman samantyylinen puhelinluettelo, joka oli aiheena ohjelmoinnin perusteiden viidennen osan tehtävässä.

Separation of concerns -periaatetta noudatellen koodi tulee jakaa osiin, joista kukin käsittelee omaa asiaansa. Olio-ohjelmoinnin piirissä tätä periaatetta ilmentää niin sanottu yhden vastuun (single responsibility) -periaate. Ei mennä sen tarkemmin periaatteen yksityiskohtiin, mutta maalaisjärjellä ajatellen periaatteen nimi jo kertoo mistä on kyse: yksittäisen luokan olioiden tulisi olla vastuussa yhdestä asiasta.

Olioita käytettäessä ohjelmointiongelman "reaalimaailman asioita" vastaa yleensä oma luokkansa. Puhelinluettelon tapauksessa tälläisiä reaalimaailman asioita olisivat esimerkiksi:

 • henkilö
 • nimi
 • puhelinnumero

Näistä nimi ja puhelinnumero ovat kenties liian vähäpätöisiä ollakseen omia luokkiaan, mutta henkilö voisi hyvinkin olla oma luokkansa, jonka vastuulla on sitoa yhteen tietty nimi ja siihen liittyvät puhelinnumerot.

Myös puhelinluettelo itsessään on potentiaalinen luokka, sen vastuulla on hallinnoida eri henkilöiden tietoja.

Nämä kaksi luokkaa eli puhelinluettelo ja henkilö muodostavat sovelluksen ytimen, eli niin sanotun sovelluslogiikan. Näiden lisäksi ohjelma tarvitsee muutaman muunkin luokan.

Käyttäjän kanssa tapahtuvasta interaktiosta huolehtivaa luokkaa ei kannata sotkea sovelluslogiikan kanssa samaan luokkaan - sehän on kokonaan oma vastuunsa. Eli sovelluslogiikan luokkien lisäksi ohjelmalle tulee myös luokka, joka huolehtii ohjelman käyttöliittymästä.

Talletamme puhelinluettelon tiedot tiedostoon. Myös tiedoston käsittely on selkeästi oma vastuunsa, joten tulemme sisällyttämään siihen käytettävän koodin omaan luokkaansa.

Kun ohjelman luokkarakenne alkaa pikkuhiljaa hahmottua, nousee kysymykseksi se, mistä ohjelmointi kannattaa aloittaa. Usein paras tapa aloittaa on pienellä palalla sovelluslogiikka.

Vaihe 1: sovelluslogiikan runko

Aloitetaan luokasta Puhelinluettelo. Runko voisi näyttää seuraavalta:

class Puhelinluettelo:
  def __init__(self):
    self.__henkilot = []

  def lisaa_numero(self, nimi: str, numero: str):
    pass

  def hae_numerot(self, nimi: str):
    pass

Luokka pitää siis sisällään listan henkilöitä ja tarjoaa metodit tietojen lisäämiseen ja hakemiseen.

Jokaiseen henkilöön voi liittyä useita numeroita, joten toteutetaan luettelon sisäinen tila sanakirjan avulla, koska sanakirjasta on helppo hakea nimen perusteella. Sanakirjaan on helppo tallettaa suoraan myös nimeen liittyvät numerot, joten ainakaan tässä vaiheessa ei tarvita erillistä luokkaa yksittäisen henkilön tietojen tallettamiseen.

Luokka laajenee seuraavasti. Mukana on myös pieni toiminnan varmistava koodinpätkä:

class Puhelinluettelo:
  def __init__(self):
    self.__henkilot = {}

  def lisaa_numero(self, nimi: str, numero: str):
    if not nimi in self.__henkilot:
      # henkilöön liittyy lista puhelinnumeroja
      self.__henkilot[nimi] = []

    self.__henkilot[nimi].append(numero)

  def hae_numerot(self, nimi: str):
    if not nimi in self.__henkilot:
      return None

    return self.__henkilot[nimi]

# testikoodi
luettelo = Puhelinluettelo()
luettelo.lisaa_numero("Erkki", "02-123456")
print(luettelo.hae_numerot("Erkki"))
print(luettelo.hae_numerot("Emilia"))

Testikoodin tulostus on seuraava:

Esimerkkitulostus

['02-123456'] None

Metodi hae_numerot siis palauttaa arvon None, jos henkilö ei löydy luettelosta, jos henkilö löytyy, palautetaan lista joka sisältää henkilön puhelinnumerot.

Ohjelmoidessa mitä tahansa ohjelmaa kannattaa aina kokeilla, että koodi toimii kuten sen olettaa toimivan, ennen kun etenee muuhun koodiin. Usein tämä testikoodi on poisheitettävää koodia, ja sikäli voisi ajatella testaamisesta olevan ylimääräistä vaivaa. Lähes 100% tapauksissa ei näin kuitenkaan ole.

Koodiin tullut bugi kannattaa saada kiinni ja korjata niin pian kuin mahdollista. Jos koodin toimivuuden varmistaa lähes jokaisen uuden koodirivin jälkeen, on debuggaus ja korjaaminen yleensä vaivatonta ja nopeaa, koska tällöin voi olla melko varma siitä, että ongelma johtuu hetki sitten lisätyistä koodiriveistä. Jos taas koodia testataan vasta sen jälkeen kun siihen on lisätty kymmeniä koodirivejä, on virhelähteitä moninkertaisesti.

Vaihe 2: käyttöliittymän runko

Kun sovelluslogiikan ydintoiminnallisuus on kunnossa, voidaan edetä sovelluksen tekstikäyttöliittymään. Tehdään sitä varten oma luokka PuhelinluetteloSovellus, jonka runko on seuraava:

class PuhelinluetteloSovellus:
  def __init__(self):
    self.__luettelo = Puhelinluettelo()

  def ohje(self):
    print("komennot: ")
    print("0 lopetus")

  def suorita(self):
    self.ohje()
    while True:
      print("")
      komento = input("komento: ")
      if komento == "0":
        break

sovellus = PuhelinluetteloSovellus()
sovellus.suorita()

Luokka saattaa vaikuttaa vielä hämmentävältä, mutta tässä luodaan tosiaan vasta runko toiminnalle. Konstruktori luo puhelinluettelon, jonka olio pitää sisällään. Metodi suorita(self) käynnistää sovelluksen tekstikäyttöliittymän, jonka ytimen muodostaa while-silmukka, joka kyselee käyttäjältä mikä komento halutaan suorittaa. Ennen toistolauseeseen menemistä ohjelma tulostaa käyttöohjeet, kutsumalla metodia ohje(self). Varsinaiset toiminnot toteutetaan seuraavaksi.

Laajennetaan käyttöliittymää siten, että luetteloon voidaan lisätä uusia tietoja:

class PuhelinluetteloSovellus:
  def __init__(self):
    self.__luettelo = Puhelinluettelo()

  def ohje(self):
    print("komennot: ")
    print("0 lopetus")
    print("1 lisäys")

  def suorita(self):
    self.ohje()
    while True:
      print("")
      komento = input("komento: ")
      if komento == "0":
        break
      elif komento == "1":
        nimi = input("nimi: ")
        numero = input("numero: ")
        self.__luettelo.lisaa_numero(nimi, numero)

sovellus = PuhelinluetteloSovellus()
sovellus.suorita()

Jos valittu komento on tietojen lisäys (eli komento on 1), kysyy käyttöliittymä nimen ja numeron käyttäjältä, ja lisää tiedot puhelinluetteloon kutsumalla sopivaa luettelon metodia.

Käyttöliittymä on siis vastuussa ainoastaan siitä, että se kommunikoi käyttäjän kanssa. Puhelinnumeron säilöminen nimen yhteyteen on jätetty kokonaisuudessan Puhelinluettelo-olion vastuulle.

Käyttöliittymän rakennetta on mahdollista vielä parannella siten, että tietojen lisäys eriytetään omaan metodiinsa lisays(self):

class PuhelinluetteloSovellus:
  def __init__(self):
    self.__luettelo = Puhelinluettelo()

  def ohje(self):
    print("komennot: ")
    print("0 lopetus")
    print("1 lisäys")

  # eriytetään uusien tietojen lisääminen omaksi metodiksi
  def lisays(self):
    nimi = input("nimi: ")
    numero = input("numero: ")
    self.__luettelo.lisaa_numero(nimi, numero)

  def suorita(self):
    self.ohje()
    while True:
      print("")
      komento = input("komento: ")
      if komento == "0":
        break
      elif komento == "1":
        self.lisays()

sovellus = PuhelinluetteloSovellus()
sovellus.suorita()

Erillisen metodin käyttämisen taustallakin on sama separation of concerns -periaate. Sen sijaan että koko käyttöliittymän toiminnallisuus sijoitettaisiin ison while-silmukan sisälle, tehdään jokaisesta yksittäisestä toiminnosta oma metodinsa. Tämä helpottaa kokonaisuuden hallintaa. Jos halutaan muokata tietojen lisäämisen toiminnallisuutta, tiedetään heti missä päin relevantti koodi sijaitsee.

Lisätään käyttöliittymään toiminnallisuus numeroiden hakemista varten. Sijoitetaan sen hoitava koodi heti omaan metodiinsa:


class PuhelinluetteloSovellus:
  def __init__(self):
    self.__luettelo = Puhelinluettelo()

  def ohje(self):
    print("komennot: ")
    print("0 lopetus")
    print("1 lisäys")
    print("2 haku")

  def lisays(self):
    nimi = input("nimi: ")
    numero = input("numero: ")
    self.__luettelo.lisaa_numero(nimi, numero)

  def haku(self):
    nimi = input("nimi: ")
    numerot = self.__luettelo.hae_numerot(nimi)
    if numerot == None:
      print("numero ei tiedossa")
      return
    for numero in numerot:
      print(numero)

  def suorita(self):
    self.ohje()
    while True:
      print("")
      komento = input("komento: ")
      if komento == "0":
        break
      elif komento == "1":
        self.lisays()
      elif komento == "2":
        self.haku()
      else:
        self.ohje()

sovellus = PuhelinluetteloSovellus()
sovellus.suorita()

Sovelluksen perusversio toimii nyt. Seuraavassa esimerkki sovelluksen käytöstä:

Esimerkkitulostus

komennot: 0 lopetus 1 lisäys 2 haku

komento: 1 nimi: Erkki numero: 02-123456

komento: 1 nimi: Erkki numero: 045-4356713

komento: 2 nimi: Erkki 02-123456 045-4356713

komento: 2 nimi: Emilia numero ei tiedossa

komento: 0

Koodia on aika paljon, todennäköisesti enemmän kuin jos kaikki olisi ohjelmoitu yhteen pötköön. Koodin rakenne on kuitenkin siistihkö, ja koodin laajentamisenkaan ei pitäisi olla kovin hankalaa.

Vaihe 3: tietojen haku tiedostosta

Laajennetaan ohjelmaa siten, että se lataa käynnistäessään puhelinluettelon tiedostosta, joka on seuraavaa muotoa:

Erkki;02-1234567;045-4356713
Emilia;040-324344

Tiedoston käsittely on selkeästi oma vastuualueensa, eli toteutetaan sitä varten oma luokka:

class Tiedostonkasittelija():
  def __init__(self, tiedosto):
    self.__tiedosto = tiedosto

  def lataa(self):
    nimet = {}
    with open(self.__tiedosto) as f:
      for rivi in f:
        osat = rivi.strip().split(';')
        nimi, *numerot = osat
        nimet[nimi] = numerot

    return nimet

Konstruktorin parametrina annetaan tiedoston nimi. Metodi lataa(self) lukee tiedoston, ja pilkkoo sen rivit sanakirjaksi, missä avain on nimi ja arvona ovat nimeen liittyvät numerot.

Metodi käyttää erästä Pythonin kätevää ominaisuutta: listasta on mahdollista ottaa ensin yksittäisiä alkioita erikseen nimettyinä muuttujina, sekä loput alkiot uutena listana, kuten seuraavasta esimerkistä käy ilmi. Luvusta 6 muistamme että merkkijonojen metodi split tuottaa nimenomaan listan.

lista = [1, 2, 3, 4, 5]
eka, toka, *loput = lista
print(eka)
print(toka)
print(loput)
Esimerkkitulostus

1 2 [3, 4, 5]

Sijoituslauseen viimeisen muuttujan nimen edessä on *, ja se tarkoittaa, että viimeiseen muuttujaan kerätään taulukosta loput, eli kolmas ja sitä seuraavat alkiot.

Tiedostonkäsittelijääkin kannattaa ehdottomasti testata, ennen kuin se pultataan muuhun koodiin:

t = Tiedostonkasittelija("luettelo.txt")
print(t.lataa())
Esimerkkitulostus

{'Erkki': ['02-1234567', '045-4356713'], 'Emilia': ['040-324344']}

Kun tiedostosta lukemisen todetaan toimivan, liitetään koodi muuhun ohjelmaan. Looginen paikka tiedoston lukemiseen on se hetki kun sovellus käynnistyy, eli luokan PuhelinluetteloSovellus konstruktori:

class PuhelinluetteloSovellus:
  def __init__(self):
    self.__luettelo = Puhelinluettelo()
    self.__tiedosto = Tiedostonkasittelija("luettelo.txt")

    # listään tiedostossa olevat nimet luetteloon
    for nimi, numerot in self.__tiedosto.lataa().items():
      for numero in numerot:
        self.__luettelo.lisaa_numero(nimi, numero)

  # muu koodi

Tiedoston lukua osana PuhelinLuetteloSovellusta kannattaa myös testata. Kun on varmistettu, että tiedoston sisältö saadaan ladattua luetteloon, voidaan edetä viimeiseen vaiheeseen.

Vaihe 4: tietojen talletus tiedostoon

Viimeistellään ohjelman alustava versio vielä siten, että se tallentaa lopetettaessa puhelinluettelon takaisin tiedostoon.

Tätä varten luokkaa Puhelinluettelo tulee laajentaa siten, että sieltä saadaan tallennusta varten kaikki tiedot ulos:

class Puhelinluettelo:
  def __init__(self):
    self.__henkilot = {}

  # ...

  # palautetaan tiedostoon tallentamista varten kaikki tiedot
  def kaikki_tiedot(self):
    return self.__henkilot

Tallennus on luonnollisesti luokan Tiedostonkasittelija vastuulla, eli laajennetaan sitä metodilla talleta, joka saa parametriksi puhelinluetteloa edustavan sanakirjan:

class Tiedostonkasittelija():
  def __init__(self, tiedosto):
    self.__tiedosto = tiedosto

  def lataa(self):
    # ...

  def talleta(self, luettelo: dict):
    with open(self.__tiedosto, "w") as f:
      for nimi, numerot in luettelo.items():
        rivi = [nimi] + numerot
        f.write(";".join(rivi) + "\n")

Tallennus tapahtuu samalla kun sovelluksen käyttö lopetetaan. Tehdään tätäkin tarkoitusta varten oma metodinsa ja kutsutaan sitä sopivassa kohdassa:


class PuhelinluetteloSovellus:
  # muu koodi

  # metodi, joka suoritetaan lopetettaessa sovelluksen käyttö
  def lopetus(self):
    self.__tiedosto.talleta(self.__luettelo.kaikki_tiedot())

  def suorita(self):
    self.ohje()
    while True:
      print("")
      komento = input("komento: ")
      if komento == "0":

        self.lopetus()
        break
      elif komento == "1":
        self.lisays()
      elif komento == "2":
        self.haku()
      else:
        self.ohje()
Loading

Olioita sanakirjassa

Seuraavassa tehtävässä on tarkoitus muuttaa puhelinluetteloa siten, että sanakirjan arvoksi talletetaan tavallisten listojen sijaan olioita.

Periaatteessa asiassa ei ole mitään ihmeellistä, mutta kurssilla ei vielä ole näin tehty, joten tutkitaan ennen tehtävää hieman samantapaista, mutta yksinkertaisempaa esimerkkiä.

Tehdään sovellus, jonka avulla voidaan pitää kirjaa siitä, kuinka monta tehtävää opiskelijat ovat tehneet kurssin aikana. Kunkin opiskelijan tehtävämäärä lasketaan yksinkertaisen olion avulla:

class Tehtavalaskuri:
  def __init__(self):
    self.__tehtavia = 0

  def merkkaa(self):
    self.__tehtavia += 1

  def tehtyja(self):
    return self.__tehtavia

Luokkaa käyttävä pääohjelma on seuraavassa:

opiskelijat = {}

print("merkataan tehtäviä")
while True:
  nimi = input("opiskelija: ")
  if len(nimi) == 0:
    break

  # luodaan tarvittaessa olio tehtävämäärän laskemista varten
  if not nimi in opiskelijat:
    opiskelijat[nimi] = Tehtavalaskuri()

  # merkataan tehdyksi nimeä vastaavaan olioon
  opiskelijat[nimi].merkkaa()

print()
print("tehdyt tehtävät:")

for opiskelija, tehtavat in opiskelijat.items():
  print(f"{opiskelija} tehtäviä {tehtavat.tehtyja()} kpl")

Käyttöesimerkki

Esimerkkitulostus

merkataan tehtäviä opiskelija: pekka opiskelija: sara opiskelija: antti opiskelija: sara opiskelija: juuso opiskelija: juuso opiskelija: antti opiskelija: sara opiskelija:

tehdyt tehtävät: pekka tehtäviä 1 kpl antti tehtäviä 2 kpl sara tehtäviä 3 kpl juuso tehtäviä 2 kpl

Esimerkissä on parikin huomionarvoista seikkaa. Kun opiskelijan nimi syötetään, tarkastetaan aina ensin onko opiskelijaa vastaava olio jo sanakirjassa. Jos olioa ei ole, luodaan se:

if not nimi in opiskelijat:
  opiskelijat[nimi] = Tehtavalaskuri()

Tämän jälkeen tiedetään että olio on olemassa. Se on joko luotu juuri äsken tai jo aiemmalla silmukan kierroksella. Haetaan olio sanakirjasta, ja kutsutaan sen metodia merkkaa:

opiskelijat[nimi].merkkaa()

Rivillä tapahtuu oikeastaan kaksi asiaa, ja sama voitaisiin kirjoittaa siten, että sanakirjasta haettu olio sijoitettaisiin apumuuttujaan:

opiskelijan_laskuri = opiskelijat[nimi]
opiskelijan_laskuri.merkkaa()

Huomaa, että vaikka olio sijoitettaisiin apumuuttujaan, se ei tarkoita että olio poistuisi sanakirjasta tai oliosta syntyisi kopio. Apumuuttuja on ainoastaan viite sanakirjassa olevaan olioon.

Esimerkin koodia kannattaa ehdottomasti kokeilla visualisaattorissa jos ei ole aivan 100% varma siitä, miten koodi toimii.

Loading

Erinäisiä huomioita

Puhelinluetteloesimerkki noudattaa rakenteeltaan melko klassisia hyvän olio-ohjelmoinnin periaatteita. Kantavana ideana on siis ohjelman eri vastuualueiden jaottelu erillisiin luokkiin ja metodeihin. Eräs suurimmista motiiveista tällaiselle jaottelulle on monimutkaisuuden hallinta. Toinen tärkeä syy on se, että oikein tehty koodin jaottelu - tai modularisointi kuten ammattijargon asian ilmaisee - tekee koodista potentiaalisesti helpomman ylläpitää ja laajentaa.

Oikeissa ohjelmistoissa ylivoimaisesti suurimman kustannuserän aiheuttaa juuri ylläpito (eli bugien korjailu) sekä ohjelman laajentaminen, joten tällä seikalla on taloudellisesti erittäin suuri merkitys.

Nostetaan esimerkistä esiin vielä pari tärkeää seikkaa. Koodi ilmentää hyvin sitä, miten sovelluslogiikan varsinainen ydin on eriytetty sekä käyttöliittymästä, että datan tallettamisesta. Tämä on tärkeää muutamastakin syystä. Ensinnäkin se mahdollistaa koodin testailun pienemmissä yksiköissä, luokka ja metodi kerrallaan. Toisaalta koska sovelluslogiikka ei nyt riipu käyttöliittymästä tai tiedon talletustavasta, on esim. käyttöliittymää mahdollista muuttaa (ainakin johonkin pisteeseen asti) rikkomatta muuta sovellusta.

Tiedostojen käsittelyn suhteen kannattaa myös huomata se, että ohjelma lukee tiedostoa ainoastaan kerran, käynnistysvaiheessa. Tämän jälkeen kaikki tieto säilytetään ohjelman muuttujissa. Ohjelma tallettaa tiedot kokonaisuudessaan, eli käytännössä uudelleenkirjoittaa tiedoston joka kerta kokonaan uudestaan. Tiedostojen käsittely kannattaa lähes kaikissa tapauksissa tehdä näin.

Hyvän koodin kirjoittamisesta kerrotaan lisää esimerkiksi Robert Martinin mainiossa kirjassa Clean Code. Kirjan koodiesimerkit on kuitenkin toteutettu Javalla, eli esimerkkien lukeminen saattaa tässä vaiheessa olla vielä varsin työlästä. Paneudumme ylläpidettävyydeltään ja laajennettavuudeltaan laadukkaan koodin toteuttamiseen tarkemmin kursseilla Ohjelmistotekniikka ja Ohjelmistotuotanto.

Hyvän olio-ohjelmoinnin periaatteiden mukaisen koodin kirjoittamisella on myös hintansa. Koodia tulee todennäköisesti enemmän kuin jos sama ongelma ratkaistaisiin yhteen pötköön kirjoitetulla spagettikoodilla. Ohjelmoijan onkin aina ratkaistava se, minkälainen lähestymistapa on paras kuhunkin tilanteeseen. Joskus voi olla vain parasta häkkeröidä kasaan nopeasti jotain joka toimii nyt. Jos taas on odotettavissa, että samaa koodia tullaan jatkossa laajentamaan. joko koodarin itsensä tai jonkun muun toimesta, on todennäköisesti kannattavaa panostaa koodin luettavuuteen ja jäsentämiseen jossain määrin jo alkuvaiheissa.

Harjoitellaan vielä isomman ohjelmakokonaisuuden toteuttamista yhden ohjelmointitehtävän verran.

Loading

Epilogi

Palataan vielä hetkeksi tarkastelemaan puhelinluetteloesimerkkiä, ja sen käyttöliittymän toteuttavaa luokkaa:

class PuhelinluetteloSovellus:
  def __init__(self):
    self.__luettelo = Puhelinluettelo()
    self.__tiedosto = Tiedostonkasittelija("luettelo.txt")

  # muu koodi

sovellus = PuhelinluetteloSovellus()
sovellus.suorita()

PuhelinluetteloSovellus-olio pitää siis sisällään sekä Puhelinluettelo-olion että Tiedostonkasittelija-olion. Jos olisimme ammattikoodareita, tekisimme sovellukseen pienen muutoksen. Nyt nimittäin se, että sovellus käyttää nimenomaan tiedostoa luettelo.txt tallentamaan luettelon tiedot, on sovelluksen käyttöliittymän kannalta täysin turha deltaji. Jos tiedosto haluttaisiin vaihtaa, edellyttäisi se muutosta luokan PuhelinluetteloSovellus koodiin. Tämä taas ei ole hyvä separation of concerns -periaatetta ajatellen, sillä puhelinluettelon tallentaminen ei kuulu ollenkaan käyttöliittymästä huolehtivan luokan vastuisiin.

Parempi vaihtoehto olisikin luoda tiedostokäsittelijä muualla ja antaa se PuhelinluetteloSovellus-oliolle, esimerkiksi konstruktorin parametrina:

class PuhelinluetteloSovellus:
  def __init__(self, tiedosto):
    self.__luettelo = Puhelinluettelo()
    self.__tiedosto = tiedosto

  # muu koodi

# luodaan tallennuksen hoitava olio
tallennuspalvelu = Tiedostonkasittelija("luettelo.txt")
# ja annetaan se PuhelinluetteloSovellus-oliolle konsturuktorin parametrina
sovellus = PuhelinluetteloSovellus(tallennuspalvelu)
sovellus.suorita()

Näin on saatu poistettua luokalta PuhelinluetteloSovellus turha riippuvuus käsiteltävän tiedoston nimeen. Jos tiedoston nimi muuttuu, ei luokan koodiin tarvitse koskea ollenkaan. Riittää ainoastaan, että oliolle annetaan hieman erilainen konstruktoriparametri:

class PuhelinluetteloSovellus:
  def __init__(self, tiedosto):
    self.__luettelo = Puhelinluettelo()
    self.__tiedosto = tiedosto

  # muu koodi

# vaihdetaan tiedostoa
tallennuspalvelu = Tiedostonkasittelija("uusi_luettelotiedosto.txt")
sovellus = PuhelinluetteloSovellus(tallennuspalvelu)
sovellus.suorita()

Tämä sama tekniikka mahdollistaa sen, että siirrytäänkin tallentamaan puhelinluettelo tiedoston sijaan esimerkiksi internetissä olevaan pilvipalveluun. On vain kirjoitettava pilvipalvelua käyttävä luokka, joka tarjoaa puhelinluettelosovellukselle samanlaiset metodit kuin Tiedostonkasittelija. Tämän luokan olio voidaan antaa sovellukselle, ilman että sovelluksen koodista tulee muuttaa riviäkään:

class InternetTallennin:
  # koodi joka tallentaa luettelon tiedot internetissä olevaan pilvipalveluun

tallennuspalvelu = InternetTallennin("amazon-cloud", "mluukkai", "passwrd")
sovellus = PuhelinluetteloSovellus(tallennuspalvelu)
sovellus.suorita()

Kuten aiemmin todettiin, on tämän kaltaisten tekniikoiden käytöllä oma hintansa: koodia tulee enemmän, ja ohjelmoijan tulee harkita milloin se hinta kannattaa maksaa.

Tässä esitelty tekniikka (joka kulkee ammattijargonissa nimellä dependency injection), missä oliolle annetaan ulkopuolelta käsin sen tarvitsema riippuvuus (eli käytännössä jokin muu olio) on erittäin tyypillinen kikka ammattimaisessa koodauksessa, muun muassa siksi, että se helpottaa ohjelmistojen laajentamista sekä niiden automatisoitua testaamista. Jatkamme teeman käsittelyä kursseilla Ohjelmistotekniikka ja Ohjelmistotuotanto.

Vastaa lopuksi osion loppukyselyyn:

Loading...
:
Loading...

Log in to view the quiz